BAHÁ’Í VISIE OP DE TOEKOMST

Eerste stappen naar morgen

De eenheid van de mensheid, zoals Bahá'u'lláh die voorziet, houdt de oprichting van een wereldfederatie in, waarin alle naties, rassen, geloofsovertuigingen en klassen. hecht en duurzaam zijn verenigd, en waarin de autonomie van de lidstaten, de persoonlijke vrijheid en het initiatief van alle onderdanen voorgoed en volledig zijn gewaarborgd. In een dergelijk wereldgemenebest zullen de economische hulpbronnen gezamenlijk worden geëxploiteerd, terwijl alle markten gecoördineerd en ontwikkeld worden en de verdeling van alle producten rechtvaardig zal worden geregeld. Nationale wedijver, haat en intriges zullen een einde nemen. Rassenhaat en vooroordeel zullen worden vervangen door vriendschap, goede verstandhouding en samenwerking. De enorme energie, verspild en verkwist aan oorlogen, hetzij economisch,hetzij politiek, zal worden gewijd aan doeleinden die het terrein van uitvindingen en technische ontwikkelingen zullen vergroten: de productiviteit van de mensheid, de uitroeiing van ziekten, de uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek, de verhoging van de gezondheidstoestand, het verscherpen en verfijnen van het menselijk verstand, de exploitatie van ongebruikte en onvermoede hulpbronnen van de planeet, de verlenging van de menselijke levensduur en de bevordering van ieder ander middel dat het verstandelijke, zedelijke leven van de gehele mensheid kan stimuleren.

Het oorspronkelijke artikel staat in de brochure “Het Bahá’-geloof” van 1963

De Verenigde Naties berusten op Gods Plan Het Bahá’í-geloof verkondigt sinds de 19e eeuw de noodzaak van wereldvrede en een internatio-nale rechtsorde. Daartoe dienende stromingen en instellingen worden door bahá’ís ondersteund. De idee van een wereldgemenebest van autonome staten is anderhalve eeuw geleden door Bahá’u’lláh geopenbaard; In de wetgevende vergadering van staten worden de zetels naar rato van hun bevolkingsgetal verdeeld. De VN zijn met 1 staat 1 stem nog niet zo effectief als ze zouden kunnen zijn. Maar ze berusten op een goddelijke gedachte die Bahá’u’lláh vóór hun eerste aanzet, de Volkerenbond, heeft geopenbaard. Bovendien is het bereiken en behouden van de duurzame vrede het voornaamste doel van VN, in overeenstemming met Gods wetten die Bahá’u’lláh tijdens Zijn ballingschap in Edirne in brieven aan de heersers heeft verkondigd. Ter verdediging tegen een agressor onder de volkeren dient een VN Defensieleger als staande internationale vredesmacht; het huidige ad hoc-systeem van blauhelmeenheden is een voorstadium van hoe de sterke arm van de volkeren uiteindelijk zal worden gerealiseerd. Ook het door God ingestelde wereldgerechtshof in Den Haag heeft geen afdoende uitvoerende macht en mist daardoor volkenrechtelijk corrigerend vermogen. Maar het Internationale Strafgerechtshof kan (met behulp van Nederland) bij persoonlijke schendingen van het oorlogs- en mensenrecht zijn vonnissen ten uitvoer leggen.