APOCALYPS?

De vier ruiters en een nieuw boek

De Apocalyptische Ruiters van Albrecht Dürer (1471-1528). De witte ruiter (rechts buiten) vertrapt geen mensenziel. Pijl en boog zijn symbolen van een waakzaam bewustzijn. “Wees waakzaam”, luidt de raad die Jezus Christus zjn volgelingen meegeeft.

In het visioen van de apostel verschijnen vier Apocalyptische Ruiters op een wit, rood, zwart en vaal wit paard. Tot in de 16e eeuw symboliseerde de ruiter op het witte paard de wederkomst van Christus die over de levenden en doden oordeelt en het Duizendjarig vrederijk sticht. De drie andere paarden symboliseren oorlog, honger en dood. Het boek beslaat circa 20 van de meer dan duizend pagina’s van de Bijbel en heeft de fantasie van schrijvers en schilders bevleugeld, alleen al omdat het “een boek met zeven zegels” is.

Wie het “Boek van Zekerheid” van Bahá’ú’lláh leest, vallen de schellen van de ogen. Bahá’u’lláh legt voor het eerst met gezag bijbelse begrippen uit, zoals “wederkomst”, “opstanding” of “Jongste Dag”. Hij is volgens meer en meer mensen uit alle culturen de Manifestatie van God voor dit millennium, en voor christenen de Wederkomst van Gods Geest die ook Jezus de Nazarener zond. Velen achten dit bij voorbaat uitgesloten. In de V.S. is alvast een boek verschenen dat de bedreigende symboliek van de "Openbaring van Johannes" als een misverstand disqualificeert.

DE JOHANNES CODE

DEMYTHOLOGISERING VAN “DE OPENBARING”

Geen tweede boek in het Nieuwe Testament bevat zoveel bloed en zwavel als de “Openbaring van Johannes” of de “Apocalyps”; die is weliswaar "een christelijk werk" maar wordt door de Kerk tot de Joodse eschatologische literatuur van de 1e eeuw voor en na Christus gerekend. Beide titels - "Openbaring" en "Apocalyps" betekenen hetzelfde. Het boek draait om de tweestrijd van goed en kwaad en een heldhaftige Jezus middenin. Vier mythen komen er vandaan: de anti-christ , de veldslag van Armageddon, de vier Apocalyptische Ruiters en de wereldondergang.

Elaine Pagels, hoogleraar Religies in de Latere Oudheid aan de Universiteit van Princeton, heeft er in maart 2012 een boek over gepubliceerd. * CNN wijdt er begin mei 2012 zijn “Religion Blog” van John Blake aan. Het roemruchte laatste boek van het Nieuwe Testament werd tegen verzet van sommige kerkleiders door anderen tot de canon van het heilige boek van de christenen doorgedrukt. Pagels giet olie op het vuur van het eeuwenoud debat over het waarheidsgehalte van de gezichten van de Ziener van Patmos, een eiland voor de westkust van het huidige Turkije, ter hoogte van het antieke Efeze. Bron: http://religionnerd.com/2012/05/02/4-big-myths-of-book-of-revelation

Pages doceert gnostiek en vroeg-christendom. Het boek van de joodse mysticus heeft haar van kinds af aan geboeid. Ook eerdere boeken van Pagels waren in Amerika als bergbommen langs wankele gedachtepaden gelegd - "The Gnostic Gospels", "The Origin of Satan, and Adam, Eve and the Serpent" en "Beyond Belief: The Secret Gospel of Thomas". Haar nieuwste werk is een soort stuiterbom in academische maskering: Revelations: Visions, Prophecy & Politics in the Book of Revelation

Over de auteur: prof. Elaine Pagels http://www.princeton.edu/religion/people/display_person.xml?netid=epagels

CNN's Blake schrijft dat het boek van Pagels de bewering doorkruist dat het einde van de wereld op handen is. Geenszins, schrijft Pagels, Johannes geeft een beeld van de ondergang van zijn eigen, Joodse wereld. 60.000 Romeinse soldaten hebben twee decennia eerder Jeruzalem en de Heilige Tempel verwoest, en dat was ook voor Joodse dissidenten een wereldcatastrofe. Johannes droomt van JHWE de wrekende God die aan het duivelse Rome een einde maakt. “He really is deeply angry and grieved…”, aldus Elaine Pagesl.

De satan als misverstand

Is het getal “666” de becijfering van Satan het Beest bij Johannes? Neen, zegt Pagels wederom. De schrijver bedoelt met dat cijfer de keizer in Rome. Nero had christelijke broeders van Johannes in het jaar 78 als tuinfakkels laten verbranden. De visionair codeert “Keizer Nero” (Grieks Neron) met de numerieke waarde van Hebreeuwse letters; in de geschreven taal kunnen zelfklinkers open blijven. Hij noteert de som van 50 (n), 200 (r), o (6), k (100), s (60) en nog een keer 200 (r) – het cryptogram 666. Omdat Johannes over Gods uiteindelijke gerechtigheid in de taal van dromen en nachtmerries schrijft, hebben anderen er van alles bij kunnen bedenken. Aan de andere kant is Johannes juist ten aanzien van het getal 666 ongewoon duidelijk: "Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid." (Openbaring 13:18, Nieuwe Bijbelvertaling)

Christus was toentertijd niet God

Was Johannes dan wel een Christen? – Neen, zegt Elaine Pagels ook hier – hij was een godvruchtige Jood die als andere discipelen in Jezus als Messiah geloofde, anders dan Paulus die nota bene de wetten van Mozes brak hoewel de Rebbe Gods er hoegenaamd niets ("geen jota, geen tittel") in wilde veranderen. Johannes had volgens Pagels geen Bergrede gelezen, geen Evangeliën en geen Brieven van Paulus. Ook kon Jezus, de zoon van Josef, niet gelijk aan de Vader zijn, want dat werd pas in het jaar 325 op het Eerste Concilie van Nicea door een meerderhei van de 381 aanwezige bischoppen zo gezien en voorwaar verklaard; de anderen waren dissidente Arianen die in één God bleven geloven, met Jezus als Christus (Grieks voor de door God gewijde Messias). Na de verspreiding van het katholieke Credo, bleef de Ariaanse opvatting binnen het Rijk invloedrijk. Met name de West- en Oostgoten, de Vandalen, Bourgondiërs en Langobarden verzetten zich hardnekkig (en tenslotte vergeefs) tegen de leer van een drie-enige God, de Triniteit, die Paus en Keizer als het enige ware geloof met dodelijke ijver bevochten. De Franken en met name de Saksen werden met het zwaard bekeerd. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme) Johannes kon dat eind 1e eeuw niet bevroeden.

Een uniek boek of niet?

Maar het Boek van Johannes is toch wel eenmalig? – Neen, schrijft Elaine Pagels weer. Er bestonden veel soortgelijke boeken, zoals de “Openbaringen” van Petrus en Jacobus, die door de leiders van de Kerk al vroeg ad acta werden gelegd. Er bestaat zelfs een “Geheime Openbaring van Johannes”, waarin Jezus een kind, een oude man en volgens sommige geleerden als vrouw verschijnt. Pagels wijst naar de strijdlustige bisschop Athanasius (296-373) van Alexandrië als verwoede schoonmaker van het Nieuwe Testament. De katholieke encyclopedie “New Advent” noemt de Heilige Athanasius “de grootste kampioen van het katholieke geloof inzake de Vleeswording die de Kerk ooit heeft gekend”. 360 jaar na de dood van Jezus favoriseert Athanasius de “Openbaring van Johannes” die zijn ambtsvoorganger nog “onintelligent, irrationeel en vals” had gevonden.

Voor Elaine Pagels is “de Openbaring” het moeilijkst te begrijpen boek van het hele Nieuwe Testament: “Ik denk dat geen mens dit boek volledig snapt", schrijft ze.

In 1910 had de theosoof James Morgan Pryse ( 1859-1942) per boekdruk verklaard: “De Apocalypse (is) ontzegeld”. Een boek, “voor weinigen geschreven” had volumineuzer moeten zijn dan zijn “beknopte” ontraadseling, die “alle mystieke, scholastieke beschouwingen en tegenstrijdigheden” vermijdt, schrijft hij. Het boek werd op de persen van Madame Blavatskys “Arian Press” te Londen gedrukt, als esoterische duiding van “de Openbaring”. Bahá’u’lláh had een generatie eerder de betekenis van mystieke sleutelwoorden geopenbaard. Religie was door die goddelijke ingreep ineens ongemeen doorzichtig.*

Reactie van een baha’i die het onderwerp bestudeert (Hans N.): “Wat ben ik dankbaar dat ik beschik over de woorden van Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá, die mij een helder licht geven op enkele belangrijke hoofdstukken van de Apocalyps. De overige, niet authentiek geïnterpreteerde hoofdstukken moeten we dan maar zo goed mogelijk in overeenstemming met rede en wetenschap zelf proberen te begrijpen.”

Onlangs is in de V.S. opnieuw over de Apocalyps gepubliceerd – door John Able MD, geflankeerd door vier gerenommeerde geestverwanten in godsdienstzaken. In een van de voorwoorden schrijft Robert Stockman (een baha'i), dat de parallele interpretatie van het "Boek Openbaringen" door Able op de baha'i geschriften berust, terwijl de schrijver niet lid van de Baha'i Gemeenschap is". De auteur is een gepensioneerd intensivist die Ivriet leerde (het moderne Hebreeuws), met een Israëli is getrouwd en in Israël "vijf oorlogen en twee intifada's" heeft meegemaakt, en die van zichzelf zegt, dat hij officiële godsdiensten"op een armlengte afstand houdt". Zijn boek – “Apocalypse Secrets: Baha'i Interpretation of the Book of Revelation” - maakt gebruik van de openbaringen van Bahá’u’lláh, en dat met verbazingwekkend resultaat:

Able decodeert “de Openbaring” als de geschiedenis van zeven rijken en religies in het Midden-Oosten die hebben geleid tot het huidige furie in grote delen van de planeet. De gebeurtenissen weerspiegelen de apocalyptische strijd van het Beest van het islamistische terrorisme van het Midden-Oosten tegen het Babylon van het kwaadaardige materialisme van het christelijke westen. De val van Babylon is daarbij onafwendbaar. Economische crises draaien de aardbol het spiraal in van een verlammende depressie. Het goede nieuws is dat “spirituele economics” het spiraal van een doldraaiende wereld gaan afremmen en de verschrikkelijke eindtijd gaan omturnen in schitterende nieuwe tijden. Het boek wordt als een opmerkelijk omvattende en samenhangende uitleg van de verborgen betekenis van de “Openbaring van Johannes” omschreven. – MEER http://www.ApocalypseSecrets.com.

* De International Theosophical Society, Adyar, Chennai (vroeger Madras), India, heeft Bahá'u'lláh als een Avatar van God erkend, meldt Internet Service Angelfire. Een soortgelijk bericht circuleert in de cyberspace van de hindoe wereld. “We are at the end of the Kali Yuga, and Baha'u'llah is the Kalki Avatar”. (Indiadivine.com) Kali Yuga is in de oude Geschriften van India het demonische "Duistere Tijdperk" (http://en.wikipedia.org/wiki/Kali_Yuga). Kalki is de tiende Maha Avatar van Vishnu. Hij opent een nieuw tijdperk dat berust op waarheid, rechtvaardigheid, menselijkheid en goedheid, de era Satya Yuga. Miljoenen hindoe's hebben doorzien. dat de laatste Avatar identiek is met Bahá'u'lláh. (http://en.wikipedia.org/wiki/Kalki)